Nadim Melhem

Nadim Melhem

Head of Business Development - KSA